fbpx
Home > ABOUT > LEGAL ISSUES > Regulamin świadczenia usług – język Polski

Regulamin świadczenia usług

Niniejsze Ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami stanowią integralną cześć umowy o świadczenie usług turystycznych i określają zasady udziału w imprezach organizowanych przez biuro podróży TATRIO Iga Moskal, zwana dalej organizatorem

Organizator TATRIO Iga Moskal prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP: 7343331102. Na podstawie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr Z/94/2018

TATRIO Iga Moskal organizuje wycieczki i imprezy turystyczne oraz pośredniczy na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w kraju i w krajach sąsiadujących – mających lądową granicę z Polską. Siedziba organizatora znajduje się w Zakopanem przy ulicy Krupówki 30, Tel : 661 11 43 00, email: tatraheroes@gmail.com, strona www: www.tatraheroes.com

Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia
TATRIO Iga Moskal posiada polisę ubezpieczeniową nr 05.100.790, zwanej dalej polisą. Polisa została wystawiona przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Gwarancja obowiązuje do dnia 19.11.2019 włącznie i wygasa w ostatnim dniu obowiązywania. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o świadczenie usług turystycznych zawarte w okresie ważności Gwarancji. Oryginał gwarancji ubezpieczeniowej znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego, kopia u organizatora (Czerwienne 347a, 34-407 Czerwienne).

Zawarcie umowy 
Akceptując ofertę występują Państwo wiążąco o zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług turystycznych. Wpłata należności lub zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy. Nierozłącznymi elementami umowy jest przedstawiona oferta i niniejsze ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych. Wpłacając zaliczkę lub cenę wycieczki/ imprezy oświadczają Państwo, że zapoznaliście się z tymi warunkami i je akceptujecie.
Oświadczacie więc, że znacie te przepisy w miejscu docelowym i w pośrednich wycieczki/ imprezy i zdajecie sobie sprawę z przeciwwskazań zdrowotnych. Wyrażacie jednocześnie zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych wyłącznie dla celów realizacji umowy.

Usługi i ceny, zmiany w wykonywaniu usług i zmiany cen. 
Zakres i warunki świadczenia usługi, terminy wyjazdu i powrotu oraz ustalenia szczegółowe są określone w ofercie. Organizator zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi w ofercie. Wycieczki/ imprezy rozpoczynają się w dniu i o godzinie podanej w ofercie, bez względu na osoby spóźnione. Godziny odjazdów z poszczególnych miejsc, etapów wycieczki/imprezy podawane są na bieżąco przez pilota lub przewodnika. Spóźnienie lub niestawienie się na wycieczkę lub etapy pośrednie w ustalonym terminie traktowane jest jak rezygnacja z wycieczki/imprezy, bez prawa do zwrotu należności. Godzina powrotu z wycieczki/imprezy jest orientacyjna i może ulec zmianie na przykład z powodu kolejek po zakup biletu wstępu lub wydłużenia czasu zwiedzania obiektu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Zmiany w zakresie i warunkach świadczenia usługi dokonywane ze strony organizatora są dopuszczalne, o ile są niezbędne, nie są znaczące, a podstawowa forma usługi nie zostaje zmieniona. W myśl tej zasady może więc ulec zmianie program i kolejność zwiedzania. Organizator zastrzega sobie również prawo dokonania istotnej zmiany programu wycieczki/imprezy w sytuacji pogorszenia pogody w części programu wycieczki/imprezy zależnej od pogody.

Warunki i koszt rezygnacji. 
Jeżeli zrezygnują Państwo z usługi po wpłacie zaliczki a przed wpłatą kolejnych wpłat potrącamy opłatę manipulacyjną w wysokości zaliczki. Przy rezygnacji po wpłaceniu kolejnych wpłat potrącamy opłatę manipulacyjną w wysokości sumy zaliczki i kolejnych wpłat. Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej weźmiemy pod uwagę zaoszczędzone w zwykły sposób nakłady. Inne zasady warunków i kosztów rezygnacji może ustalać oferta. Przysługuje natomiast Państwu
zwrot wszystkich wpłat, jeżeli rezygnacja nastąpi z winy Organizatora poprzez odwołanie wycieczki/ imprezy.

Odwołanie wycieczki/imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki/imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa, decyzje władz państwowych) bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Organizator może odwołać wycieczkę/ imprezę także na skutek niskiej frekwencji lub warunków atmosferycznych, o ile w ofercie wycieczki/ imprezy przewidziano taką ewentualność. Organizator powiadamia klienta o odwołaniu wycieczki w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie w przeddzień imprezy (dotyczy wycieczek całodniowych) lub do godz. 12:00 (w przypadku wycieczek popołudniowych).

Odpowiedzialność uczestnika
Uczestnik imprezy ma obowiązek posiadać ważne dokumenty podróżne, przestrzegać wszelkich przepisów (na przykład paszportowych, celnych, dewizowych) w Polsce, krajach tranzytowych i docelowym. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania tych przepisów. W przypadku zatrzymania lub zawrócenia na granicy uczestnik zobowiązany jest do powrotu na własny koszt i własnym staraniem i nie przysługuje mu zwrot ceny wycieczki/imprezy.
Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania wycieczki/imprezy.
Wszelkie nieuzasadnione wezwanie służb ratowniczych, w tym pogotowia, helikoptera, GOPR, TOPR i innych służb (również poza granicami kraju) bez uzgodnienia z przewodnikiem prowadzącym daną grupę, biura odpowiedzialnego za daną wycieczkę/imprezę  – uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową i materialną.

Odpowiedzialność organizatora, reklamacje.
Jeżeli z winy organizatora nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub ich jakość odbiegać będzie od jakości wynikającej z oferty lub niniejszych warunków organizator przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części wpłaty za usługę. Cena wycieczki/imprezy może być zmniejszona w odpowiednim stosunku do tego, jakie warunki były zagwarantowane. Podstawą zwrotu jest reklamacja. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni od dnia zakończenia wycieczki/imprezy. Warunkiem uznania reklamacji jest niezwłoczne zawiadomienie wykonawcy usługi oraz organizatora wycieczki/imprezy. Pilot wycieczek ma obowiązek potwierdzić klientowi przyjęcie reklamacji, a w przypadku jej niezałatwienia, przekazanie jej niezwłocznie organizatorowi wycieczki/imprezy.

Postanowienia ogólne

Niniejsze szczegółowe Warunki Imprez Turystycznych nie naruszają postanowień ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. Nieważność pojedynczych postanowień umowy nie narusza ważności całej umowy. Dotyczy to również niniejszych warunków. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.


Polityka prywatności RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest TATRIO Iga Moskal, Czerwienne 347a, 34-407 Czerwienne, email: tatraheroes@gmail.com.

Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa Państwa spraw i rezerwacji. Pełna informacja Administratora Danych Osobowych znajduje się w Polityce prywatności na stronie https://www.tatraheroes.com/legal-issues/